Polijas Karaliste (1385—1569) — Vikipēdija

lv.wikipedia.org/wiki/Polijas_Karaliste_%281385%E2%80%941569%29

Page Value

$ 0.1

Moz Rank BackLinks 0
Alexa Rank 0 Internal URL 102
Page Authority 0 External URL 9
Title Polijas Karaliste (1385—1569) — Vikipēdija
Description
Keywords
Domain lv.wikipedia.org
IP 208.80.154.224 2620:0:861:ed1a::1
Path /wiki/Polijas_Karaliste_(1385—1569)
Location United States Virginia Ashburn Wikimedia Foundation Inc. (AS14907 Wikimedia Foundation Inc.)
Page Link Analyse
Internal URL
(102)
External URL
(9)
JavaScript File
  • /w/load.php?lang=lv&modules=startup&only=scripts&raw=1&skin=vector
StyleSheet File
  • /w/load.php?lang=lv&modules=ext.uls.interlanguage%7Cext.visualEditor.desktopArticleTarget.noscript%7Cext.wikimediaBadges%7Cmediawiki.page.gallery.styles%7Cskins.vector.styles.legacy%7Cwikibase.client.init&only=styles&skin=vector
  • /w/load.php?lang=lv&modules=site.styles&only=styles&skin=vector
Page Text
PolijasKaraliste(1385—1569)VikipēdijaslapaJumptonavigationJumptosearchPolijasKaraliste(1385—1569)izveidojāspēc1385.gada14.augustaKrēvasūnijas,kadPolijastroniieņēmaLietuvasdižkunigaitisJagailis.Abasvalstisjuridiskijoprojāmbijaneatkarīgasvalstis,kasatradāspersonālūnijā.PolijasgalvaspilsētabijaKrakovā.Tronisnetikaautomātiskimantots,betkaraļusnoJagellonudinastijasievēlējapoļuaugstmaņi,kaspirmskatrakaraļaievēlēšanasparasticentāsnodrošinātsevizdevīgākasprivilēģijas.Polijaveidojāsparfeodāluvalsti,kurāaizvienlielākunozīmiieguvalielozemesīpašniekuaristokrātija.1505.gadāSejmspieņēmalikumuarkurucentāspanākt,lailielākādaļalikumdošanasvarasnokaraļapārietuSejmarokās.ŠajosgadsimtosPolijaunLietuvasdižkunigaitijaveidojavienunolielākajāmEiropasvalstīm,kasiesaistījāskarosarTeitoņuordeni,OsmaņuimpērijuunMaskaviju.AbuvalstuvienotībuciešākupadarījaĻubļinasūnija1569.gada1.jūlijā,kadtikaizveidotaPolijas-Lietuvasūnija.1572.gadābeidzapastāvētJagellonudinastija.Saturarādītājs1CīņasarTeitoņuordeni2BohēmijaunUngārija3CīņasarOsmaņuimpēriju4PieaugošieMaskavijasdraudi5Livonijaskari6Kultūra7Ekonomika8Pilsētniekiunaugstmaņi9ŠļahtičuSejmavara10Reformācija11Ebrejukopiena12PolijasunLietuvasapvienošanāsCīņasarTeitoņuordeni[labotšosadaļu|labotpirmkodu]KaraliskāPrūsija(rozā)unHercogaPrūsija(svītrota)LietuviešusacelšanāsTeitoņuordeņuiekarotajāŽemaitijaskunigaitijānovedapie1409.-1411.gadakaraunGrīnvaldeskaujas,kurāpoļuunlietuviešukaraspēkspilnībāsakāvateitoņubruņiniekus.UzvarasenerģijaapsīkaMarienburgasaplenkumāunvāciešinetikapilnībāpadzītinoiekarotajāmteritorijām.Pēc1519.-1521.gadakarateitoņubruņiniekilikvidējasavureliģiskoordeņavalsti,unPrūsijatikasadalītadivāsPolijasvasaļvalstīs–KaraliskajāPrūsijāunHercogaPrūsijā,kurāpievaraspalikapēdējaisTeitoņuordeņalielmestrsAlbrehtsnoHohencollernudinastijas.BrandenburgasHohencollerniaktīvicentāspalielinātsavuvalsti,pārņemotPomerānijuunSilēziju.1563.gadāSigismundsIIAugustsatļāvaBrandenburgasHohencollerniemmantotPrūsijastroni.Šolēmumuapstiprināja1569.gadaSejmsuntārezultātāradāsiespējaapvienotBrandenburgasunPrūsijaszemes.BohēmijaunUngārija[labotšosadaļu|labotpirmkodu]Pamatraksts:UngārijasunPolijaspersonālūnija1438.gadāBohēmijashusītipiedāvājaBohēmijaskroniJagaiļadēlamKazimiram.CīņasparBohēmijuizraisījadivuspoļiemneveiksmīguskarus.OsmaņuaizvienvairākapdraudētajaiUngārijasKaralisteibijanepieciešamaspēcīgāspoļuvalstsatbalsts,un1440.gadāVladislavsIIpieņēmaUngārijakroniunvedaUngārijasarmijukarospretturkiem.1471.gadāKazimiradēlsVladislavsIIJagellonskļuvaparBohēmijaskaraliun1490.gadāarīparUngārijaskarali.CīņasarOsmaņuimpēriju[labotšosadaļu|labotpirmkodu]Sākotar15.gadsimtabeigāmturisākaapdraudētvalstsdienviduteritorijasBalkānosunpieMelnāsjūras.1485.gadākaralisKazimirsdevāskaragājienāuzMoldāviju,laiatbrīvotutāspiekrastinoturkiem.Laiarīnovājināta,mongoļuZeltaorda1487.-1491.gadāiebrukaPolijasteritorijālīdzpatĻubļinai,pirmspoļiemizdevāstosakaut.ArOsmaņiemsabiedrotāKrimashanisteuntatārigandrīzkatrugaduveicalaupīšanasiebrukumus,līdz1506.gadātatārussakāvaKļeckaskaujā.PieaugošieMaskavijasdraudi[labotšosadaļu|labotpirmkodu]LietuvaskontrolipārmilzīgajāmsenkrievukņazistuteritorijāmsākaapdraudētMaskavaslielkņaziste,kasuzskatīja,kairpatiesāKijevasKrievzemesteritorijumantiniece.1471.,1492.un1500.gadakampaņāsMaskavijaiizdevāsiekarotlielasteritorijasuzaustrumiemnoDņeprasupes.Lietuvasvājumsunnespējanodrošinātsavudrošībunozīmēja,kaPolijauzņēmāsaizvienlielākumilitārolomu.No1512.līdz1522.VasilijsIIIkarodamsieguvaSmoļensku,tačuviņatālākuuzbrukumuapturēja1514.gadaOršaskauja.Livonijaskari[labotšosadaļu|labotpirmkodu]LietuvasdižkunigaitijasvēlmepiekļūtRīgasostaiizraisījaLivonijaskaruarMaskaviju,kuraibijalīdzīgasvēlmes.Pēc1525.gadavienošanāsarPoliju,pēdējaisTeitoņuliemestrsunjaunaisPrūsijashercogsAlbrehtsplānojalīdzīgupolitiskorisinājumusavambrālimVilhelmam,Rīgasarhibīskapam.LivonijāsavasinteresessaglabātvēlējāsarīDānija,ZviedrijaunMaskavijaunsākās1558.-1583.gadaLivonijaskarš.LivonijasvadītājiizvēlējāssavienībuarPolijuunLietuvu.1561.gadāLivonijaslielmestrsGothardsKetlersViļņātikāsarSigismunduIIunkļuvaparviņavasali.LivonijashercogistekļuvaparautonomuPolijasKaralistesprovinci,betKetleramtikapiešķirtaKurzemesunZemgaleshercogiste.Kultūra[labotšosadaļu|labotpirmkodu]Krakova1493.gadāViduslaikuamatniekuprasmesturpinājaattīstīties.Pilsētāsaizvienvairāksākaceltķieģeļuēkas.Parādījāsjaunastehnoloģijas–1473.gadāKrakovātikaiespiestapirmāgrāmatalatiņuvalodā,1475.gadāVroclavātikanodrukātapirmāgrāmatapoļuvalodā,bet1490.gadāKrakovāsākadrukātgrāmatasvecajābaznīcslāvuvalodā.Straujisākaattīstītiespoļuliteratūra.1400.gadāsavudarbībuatsākaKrakovasuniversitāte,kurā1405.gadānodibinājaEiropāvecākomatemātikasunastronomijasdepartamentu.Ganprotestanti,gankatoļujezuīticentāspiesaistītcilvēkus,atverotjaunasģimnāzijasunskolas.1579.gadājezuītinodibinājaViļņasuniversitāti.PēdējodivuJagellonudinastijaskaraļu,SigismundaIunSigismundaIIvaldīšanaslaiks,kasaizņēmalielāko16.gadsimtadaļu,pazīstamskāPoļurenesanseslaikmets.SigismundsbijaprecējiesarBonuSforcunoItālijas.DaudzipoļidevāuzItālijumācīties;daudziitāļumāksliniekiieradāsPolijāunveicinājaglezniecības,tēlniecībasunarhitektūrasattīstību.Ekonomika[labotšosadaļu|labotpirmkodu]Saimniecībabalstījāsuzlielām,aristokrātiempiederošāmlauksaimniecībām,kasražojapārtikuRietumeiropai.Balstīšanāsuzpeļņunesošolauksaimiecībunozīmēja,kaPolijāneattīstījāskapitālismsunindustriālāražošana.Neveidojāsburžuāzija,kasRietumossākaiegūtpolitiskovaru.LielākādaļalabībastikaeksportētanoDancigasostas,kasatrodotiespiecentrālāsVislasupesiztekas,kļuvaparbagātākoPolijaspilsētu.Pilsētniekiunaugstmaņi[labotšosadaļu|labotpirmkodu]MazpolijaunLielpolijabijalielāmērāurbanizētireģioni,kuros16.gs.beigāslīdzpat30%iedzīvotājubijapilsētnieki.Valstītikadibinātasjaunaspilsētiņas.Turīgākopilsētniekudēlimācījās[Krakovasuniversitātē.Tačupilsētniekineattīstījāsparneatkarīgu,politiskispēcīgušķiru,betcentāsiekļautiesaugstmaņušķirā.Attiecīgi,Polijasaugstmaņušķira,šļahta,bijavisdaudzskaitlīgākāaugstmaņušķiraEiropā.Viņiveidojalīdzpat10%nokopējāiedzīvotājuskaitaunPolijāattīstījās„augstmaņurepublika”.Šļahtičibijadažādi,dažiempiederējanelielizemesgabali,koviņipašiapstrādāja,citibijalieliemagnāti,kampiederējaīpašuminelieluvalstiņuizmērā.ŠļahtičuSejmavara[labotšosadaļu|labotpirmkodu]KaralisSenātasēdēkopāarprovinčupārstāvjiemPolijaskaralisnebijaabsolūtsmonarhs,unviņalēmumusatbalstījavaiapstrīdējašļahtičuSejms.16.gadsimtagaitāSejms,kurulīdz1573.gadamkaralissasauca,kadvēlējās,kļuvapargalvenovalstsvarasorgānu.No1493.gadakaralistesĢenerālsejmsbijadivkameruparlaments,kuraapakškameruveidojatajāievēlētišļahtiči,betaugšpalātu,Senātu,veidojauzmūžuieceltiebaroniungarīdznieki.Senātsbijasenāstroņapadomesturpinājums,unsākotnējitasbijaskaitliskilielāksparšļahtičuapakškameru.1505.gadātikapublicētaislikumukrājumsnostiprinājacentralizētasPolijasvalstslegālosistēmuunarīdefinējašļahtasprivilēģijas.KaralisunSenātssavāsinteresēstobiežiignorēja,tādējādiap1520.gaduSejmāizveidojāsspēcīgašļahtičuopozīcijaskustība,kasprasījaatzītunievērottāstiesības.1562.gadākaralimSigismundamIIbijanepieciešamsšļahtičuatbalstsunnākamodesmitgadulaikāparlamentsbeidzotbijapietiekošospēcīgs,laipieņemtuvirknilēmumu,kasnostiprinājacentralizētuPolijasvalsti,ierobežotukaraļaunaugstmaņupatvaļu.Reformācija[labotšosadaļu|labotpirmkodu]PieaugošākatoļugarīdzniecībasizvirtībaarīPolijāradījalabvēlīgusapstākļusprotestantureformācijasizplatībai,īpašivācuapdzīvotosreģionos–Silēzijā,Lielpolijā,PomerānijāunPrūsijā.1520.gadākaralisSigismundsIaizliedzaluterāņuidejuizplatīšanuunceļojumusuzprotestantismacentriem.Šādiaizliegumibijaspēkālīdz1543.gadam.Ap1570.gaduPolijāunLietuvābijavismaz700protestantudraudzes,nokurām420bijakalvinistubet140luterāņu.Protestantismsļotiplašibijaizplatījiesaugstmaņuvidū.Kalvinisti,kascentāsapvienotvisasprotestantubaznīcas,ierosinājaPolijasvalstsbaznīcasizveidošanu,kurāiekļautosarīpareizticīgodraudzes,tačuideju,kuraibijakaraļaSigismundaIIatbalsts,noraidījaRomaspāvests.1563.gadākalvinistinodrukājapirmoBībelestulkojumupoļuvalodā.Pēc1563.-1565.gadavalstītikapasludinātavisureliģijubrīvība.Ebrejukopiena[labotšosadaļu|labotpirmkodu]Tākākaraļulēmumisākotar1264.gadunodrošinājaviņiemdrošībuunreliģijasbrīvību,PolijābijaizveidojusiesEiropālielākāebrejukopiena.AizvienpieaugošieebrejugrautiņiVācijasteritorijāpalielinājabēgļuskaitu,kasieradāsmierīgajāPolijā.16.gadsimtavidūgandrīz80%pasaulesebrejudzīvojaPolijāunLietuvā.Šeitviņivarējanodarbotiesartirdzniecību,kāarī,savaslabāsizglītībasdēļ,pildītlielomuižusaimniecībupārvaldniekuunnodokļuievācējufunkcijas,kasviņuspadarījanepopulāruszemniekuvidū.PolijasunLietuvasapvienošanās[labotšosadaļu|labotpirmkodu]TākākaralimSigismundamIInebijabērnu,aktualizējāsjautājumsparPolijasKaralistesunLietuvasdižkunigaitijaskopīgāsvalstsnākotni.Tākābijaparedzamaspersonālūnijasbeigasstarpabāmvalstīm,sākāsdarbspieabuvalstujuridiskasapvienošanas,kasaktīvinorisējano1563.līdz1569.gadam.ApvienošanāsprocesutraucējaLietuvasaugstmaņi,kasbaidījāszaudētsavuvaru,tačuarīLietuvātikaieviestiPolijaslikumi,kasnostiprinājavidējāsunzemākāsaristokrātijastiesības.PapildusmotivācijuLietuvaidevaaizvienneveiksmīgākiekariarMaskaviju,parBaltkrievijasunUkrainaszemukontroli.LaisamazinātuLietuvasaugstmaņupretestībuūnijai,SigismundsIIgandrīzvisuLietuvasdižkunigaitijasteritorijuUkraināpārvērtaparPolijaskroņazemi,pievienojottoPolijai.PolijasundaudzlielākāsLietuvasteritorijasarvasaļvalstīm,1386.-1434.gadosPolijasunLietuvasteritorijas1526.gadāPolijasunLietuvasteritorijas1569.gadā,pēcUkrainasnodošanasPolijai<imgsrc="//lv.wikipedia.org/wiki/Special:CentralAutoLogin/start?type=1x1"alt=""title=""width="1"height="1"style="border:none;position:absolute;"/>Satursiegūtsno"https://lv.wikipedia.org/w/index.php?title=Polijas_Karaliste_(1385—1569)&oldid=2851807"Kategorijas:PolijasvēstureLietuvasvēstureNavigācijasizvēlneDalībniekarīkiNavpieslēdziesDiskusijasDevumsIzveidotjaunuVikipēdijaskontuIeietVikipēdijāVārdtelpasRakstsDiskusijaVariantiexpandedcollapsedApskatesSkatītLabotLabotpirmkoduHronoloģijaVairākexpandedcollapsedMeklētNavigācijaSākumlapaKopienasportālsAktualitātesPēdējāsizmaiņasNejaušalapaPalīdzībaPaziņotparkļūduZiedojumiKontaktiRīkiNorādesuzšorakstuSaistītāsizmaiņasĪpašāslapasPastāvīgāsaiteLapasinformācijaAtsauceuzšolapuIerakstsVikidatosDrukāt/eksportētIzveidotgrāmatuLejupielādētkāPDFDrukājamaversijaCitosprojektosVikikrātuveCitāsvalodāsالعربيةتۆرکجهБеларускаяБеларуская(тарашкевіца)БългарскиBrezhonegČeštinaDanskΕλληνικάEnglishEspañolEuskaraفارسیSuomiFrançaisGàidhligעבריתMagyarBahasaIndonesiaItalianoBahasaMelayuNederlandsNorskbokmålPolskiPortuguêsRomânăРусскийSrpskohrvatski/српскохрватскиSimpleEnglishSlovenčinaСрпски/srpskiSvenskaไทยTürkçeУкраїнськаاردو中文LabotsaitesŠīlapapēdējoreizlabota:2018.gada4.maijsplkst.23.32.TekstsirpieejamssaskaņāarCreativeCommonsAttribution/Share-Alikelicenci;varpastāvētpapilduierobežojumi.Plašākaiinformācijaiskatītlietošanasnoteikumus.PrivātumapolitikaParVikipēdijuSaistībuatrunasMobilaisskatsIzstrādātājiStatistikaSīkdatņudeklarācija
lv.wikipedia.org - Pages
Hot Host
Quickly calculate the estimated worth of your page and build reports as table.Youtube Video Analyticssitemap