Veelgestelde vragen over licenties voor gedeelde apparaten

helpx.adobe.com/nl/enterprise/using/sdl-faq.html

Page Value

$ 0.1

Moz Rank 7 BackLinks -1
Alexa Rank -1 Internal URL 218
Page Authority 70 External URL 2
Title Veelgestelde vragen over licenties voor gedeelde apparaten
Description Dit document bevat een lijst met veelgestelde vragen over licenties voor gedeelde apparaten
Keywords Enterprise&Teams Packager
Domain helpx.adobe.com
IP 104.123.154.168 104.123.154.139 2600:1406:6c00::17cc:911b 2600:1406:6c00::17cc:913b
Path /nl/enterprise/using/sdl-faq.html
Location United States California San Jose Akamai International B.V. (AS20940 Akamai International B.V.)
Page Link Analyse
Internal URL
(218)
External URL
(2)
JavaScript File
  • /etc.dexter.dexterlibs/dexter/clientlibs/base/headIE.fp-8bbe9a4eee8062afe68ae276ac39e4ed.js
  • /etc.dexter.dexterlibs/dexter/clientlibs/base/head.fp-708e64f3024b3872af42b32eadb26e05.js
StyleSheet File
  • https://use.typekit.net/glm4yoq.css
  • /etc.dexter.dexterlibs/helpx/clientBundles/main/clientlibs.fp-51619fc8402e1710f3092a8f3420db4f.css
  • /etc.dexter.dexterlibs/helpx/clientBundles/article3Components/clientlibs.fp-a4034ed8ee001f6a038f663f1db33dbc.css
Page Text
Enterprise&TeamsLerenenondersteuningAandeslagHandboekVeelgesteldevragenoverlicentiesvoorgedeeldeapparatenZoekenLaatstbijgewerktop2021-09-17|OokvantoepassingopPackagerAdobevoorondernemingenenteams:BeheerdershandleidingUwdistributieplannenBasisconceptenLicentieverleningIdentiteitGebruikersbeheerApp-distributieBeheerdersrollenDistributiehandleidingenDistributiehandleidingvoorgebruikerslicentiesopnaamDistributiehandleidingvoorSDLCreativeCloudvoorhetonderwijsdistribuerenDistributiehandleidingIntegratiemetCanvasLMSIntegratiemetBlackboardLearnSSOconfigurerenvoorschoolportalsenleerbeheersystemenVeelgesteldevragenoverKivutoGeschiktheidsrichtlijnenvoorinstellingenvoorbasis-envoortgezetonderwijsUworganisatieinstellenIdentiteitinstellenIdentiteitstypen|OverzichtEenorganisatieinstellenmetEnterpriseID'sEenorganisatieinstellenmetFederatedID'sSSO-overzichtAzureConnectorenSyncinstellenSSOmetMicrosoftinstellenviaAzureOIDCAzureSynctoevoegenaanuwdirectoryVeelgesteldevragenoverAzureConnectorGoogle-federatieen-synchronisatieinstellenSSOmetGoogle-federatieinstellenGoogleSynctoevoegenaanuwdirectoryVeelgesteldevragenoverGoogle-federatieAlgemeneSAMLSSOinstellenmetandereSAML-providersSSOmetMicrosoftAzureADFSinstellenVeelgesteldevragenoverSSOProblemenmetSSOoplossenSSOinhetonderwijsSSOconfigurerenvoorschoolportalsenleerbeheersystemenVeelgesteldevragenDovetailHeteigendomvaneendomeinverifiërenDomeinentoevoegenenbeherenDomeinenkoppelenaandirectory'sVertrouwdedirectory'sgebruikenomvoorafgeclaimdedomeinentoetevoegenMigrerennaareennieuweverificatieproviderInstellingenvoorassetsVerificatie-instellingenContactpersonenvoorprivacyenbeveiligingConsole-instellingenVersleutelingbeherenProductenenrechtenbeherenGebruikersbeherenOverzichtBeheerdersrollenTechniekenvoorgebruikersbeheerGebruikersafzonderlijkbeheren  Meerderegebruikersbeheren(bulkgewijsviaCSV)Toolvoorgebruikerssynchronisatie(UST)UserManagementAPI(UMAPI)MicrosoftAzureSyncSynchronisatieviaGoogle-federatieIdentiteitstypevaneengebruikerwijzigenGebruikersgroepenbeherenDirectorygebruikersbeherenOntwikkelaarsbeherenBestaandegebruikersmigrerennaardeAdobeAdminConsoleGebruikersbeheermigrerennaardeAdobeAdminConsoleProductenenproductprofielenbeherenProductenbeherenProductprofielenvoorondernemingsgebruikersbeherenBeleidvoorselfservicebeherenApp-integratiesbeherenProductmachtigingenbeherenindeAdminConsole  Servicesvooreenproductprofielin-ofuitschakelenLosseapps|CreativeCloudvoorondernemingenOptioneleservicesLicentiesvoorgedeeldeapparatenbeherenNieuwefunctiesDistributiehandleidingPakkettenmakenLicentiesterughalenMigrerenvanafapparaatlicentiesProfielenbeherenLicensingToolkitVeelgesteldevragenoverlicentiesvoorgedeeldeapparatenOpslagenassetsbeherenOpslagOpslagruimtevoorondernemingenbeherenAdobeCreativeCloud:updateindetoewijzingvanopslagruimteAdobe-opslagbeherenAssetsmigrerenGeautomatiseerdemigratievanassetsVeelgesteldevragenovergeautomatiseerdemigratievanassets  OvergedragenassetsbeherenAssetsvaneengebruikerterughalenMigratievanstudentassets|AlleenonderwijsAutomatischemigratievanstudentassetsJeassetsmigrerenServicesbeherenAdobeStockPakkettenmetAdobeStock-tegoedenvoorteamsAdobeStockvoorondernemingenAdobeStockvoorondernemingengebruikenGoedkeuringvanAdobeStock-licentiesEigenlettertypenAdobeAssetLinkOverzichtGebruikersgroepmakenAdobeExperienceManager6.xAssetsconfigurerenAdobeAssetLinkconfigurereneninstallerenAssetsbeherenAdobeAssetLinkvoorXDAdobeSignAdobeSignvoorondernemingenofteamsinstellenAdobeSign-teamfunctieBeheerderAdobeSignbeherenindeAdminConsoleCreativeCloudvoorondernemingen-gratislidmaatschapOverzichtAandeslagAppsenupdatesdistribuerenOverzichtAppsenupdatesdistribuerenenleverenDedistributieplannenDistributievoorbereidenPakkettenmakenApp-pakkettenmakenviadeAdminConsolePakkettenmetgebruikerslicentiesopnaammakenAdobe-sjablonenvoorpakkettenPakkettenbeherenApparaatlicentiesbeherenLicentiesopserienummerPakkettenaanpassenDeCreativeClouddesktop-appaanpassenExtensiesopnemeninuwpakketPakkettendistribueren PakkettendistribuerenAdobe-pakkettendistribuerenmetSCCMAdobe-pakkettendistribuerenmetARDProductenindemapExceptionsinstallerenCreativeCloud-productenverwijderenAdobeProvisioningToolkitEnterpriseEditiongebruikenLicentie-id'svoorAdobeCreativeCloudUpdatesbeherenUpdatesbeherenvoorklantenmetAdobevoorondernemingenenteamsUpdatesdistribuerenAdobeUpdateServerSetupTool(AUSST)OverzichtvanAUSSTDeinterneupdateserverinstellenDeinterneupdateserveronderhoudenGangbaregebruiksscenario'svoorAUSST  ProblemenmetdeinterneupdateserveroplossenAdobeRemoteUpdateManager(RUM)AdobeRemoteUpdateManagergebruikenKanaal-id'svoorgebruikmetAdobeRemoteUpdateManagerRUM-foutenoplossenProblemenoplossenProblemenbijhetinstallerenenverwijderenvanCreativeCloud-appsoplossenControlerenofeenpakketisgedistribueerdnaarclientcomputersFoutbericht'Installatieismislukt'vanCreativeCloud-pakketPakkettenmakenmetCreativeCloudPackager(CC2018ofoudereapps)OverCreativeCloudPackagerAanvullendeinformatieoverCreativeCloudPackagerApplicatiepakkettenmakenPakkettenmakenmetCreativeCloudPackagerPakkettenmetlicentiesopnaammakenPakkettenmetapparaatlicentiesmakenEenlicentiepakketmakenPakkettenmetserienummerlicentiesmakenPackagerautomatiserenPakkettenmakenmetandereproductendanCreativeCloud-productenConfiguratiesbewerkenenopslaanLandinstellingopsysteemniveauinstellenUwaccountbeherenUwteamaccountbeherenOverzichtBetalingsgegevensbijwerkenFacturenbeherenContracteigenaarwijzigenLicentiestoewijzenaaneenteamgebruikerProductenenlicentiestoevoegenVerlengingenTeamlidmaatschap:verlengingEnterpriseinVIP:verlengingenennalevingNalevingvanaankoopverzoekValueIncentivePlan(VIP)inChinaVIPSelectHelpRapportenenlogbestandenControlelogbestandToewijzingsrapportenInhoudslogbestandenHulpkrijgenContactmetdeAdobe-klantenserviceOndersteuningsoptiesvoorteamaccountsOndersteuningsoptiesvoorondernemingsaccountsOndersteuningsoptiesvoorExperienceCloudDistributiehandleidingPakkettenmakenProfielenbeherenLicentiesmigrerenLicentiesterughalenLicensingToolkitVeelgesteldevragenNieuwefunctiesIdentiteitenaanmeldingInstellingenvoorhogeronderwijskunnenelkvandeidentiteitstypengebruiken,afhankelijkvanhunvoorkeur.FederatedenEnterpriseID'szijnechterdeaanbevolenidentiteitstypenvoorinstellingen.RaadpleegDoorAdobeondersteundeidentiteitstypenvoormeerinformatie.Ja.Studentenkunneneenvandeondersteundeidentiteitstypenhebben.Gebruikersinhetbasis-ofvoortgezetonderwijsmoetenzichaanmeldenmeteenEnterpriseIDofFederatedID.InformatieoverdeidentiteitstypendieAdobeondersteunt,vindtuin dit document.Studentenkunnenzichaan-enafmeldenopeenonbeperktaantalschoolcomputers.Computersmetlicentiesvoorgedeeldeapparatenhebbengeenactiveringslimiet. Alseenaccountechterwordtgebruiktvooraanmeldingopmeerderecomputerstegelijk,wordteenbeveiligingsmechanismegeactiveerdwaarbijwordtgevraagdommeervoudigeverificatieintestellen.Hetisdusbelangrijkdatallegebruikershuneigenaccounthebbenendateenaccountnietmetmeerderegebruikerswordtgedeeld.Licentiesvoorgedeeldeapparatenwerkenalleenopschoolcomputers.Gebruikerskunnenlicentiesvoorgedeeldeapparatendusnietbuitendecomputerlokalenvandeinstellinggebruiken.GebruikerskunnenhunAdobeIDofFederatedIDgebruikenvoorhunthuisapparatenenlabapparaten.DecomputermoetonlinezijnomtezorgendatdegebruikerzichkanaanmeldenenCreativeCloud-serviceskangebruiken.Gebruikershoevenzichslechtseenmaalpersessieaantemelden.Na11uurgebruikkrijgenzeeenwaarschuwingtezien,maarzekunnennogeenuurofflineblijven.Ditbetekentdatgebruikersinéénsessieintotaal12uurofflinekunnenblijven.Nee,datisnietmogelijk. E-mailadressenactivereneencomputerniet.Eenapparaatwordtgeregistreerdengeactiveerdophetmomentdathetpakketmetlicentiesvoorgedeeldeapparatenwordtgeïnstalleerd.Ukunthetzelfdeaccountopmeerdereapparatengebruiken.Alseenaccountechterwordtgebruiktvooraanmeldingopmeerderecomputerstegelijk,wordteenbeveiligingswaarschuwinggeactiveerdvoordataccountengevraagdommeervoudigeverificatieintestellen.ZekunnenhuneigengratisAdobeIDmakenvanafdeaanmeldingspagina.OfdeschoolkandegratisSpark-aanbiedingtoewijzenviadeAdminConsole.Wanneerhetproductwordttoegewezen,ontvangenstudenteneenwelkomstmailenkunnenzezichaanmeldenbijCreativeCloud.OpditmomentbiedtdeSSO-configuratievanAdobegeenondersteuningvoorhetdoorgevenvanverificatiegegevens.ZelfsalsuFederatedID'shebtingesteld,moetenstudentenzichaanmeldenbijdecomputerenvervolgenshunaanmeldingsgegevensopnieuwinvoerenwanneerzezichaanmeldenbijCreativeCloud.Ja.UkunttoegangsbeleidzoinstellendatalleenaanmeldingmeteenFederatedIDistoegestaan.Meerinformatieovertoegangsbeleidvindtuhier.UwIT-afdelingbepaaltofgebruikersditopdeschoolcomputersmogendoendoorhetjuistebeleidvoorgebruikerstoegangintestellen.AlshetbeleidvoorgebruikerstoegangisingesteldopOpentoegang,kunnendegebruikerselkeAdobeIDgebruikenomzichaantemelden.Alszemeerdanéénaccounthebben,isdeopslagvanelkaccountuniek.MetéénaanmeldingbijCreativeCloudhebbenzetoegangtotalleapplicaties.Degebruikermoetdecomputerafsluitenofzichafmeldenbijhetbesturingssysteemvandecomputer.VoorFederatedID'sisdetoegangtotmobieleappsopgedeeldeapparatenbeperkttotSparkPremium-applicatiesenalleenalsdegebruikerrechtheeftopSparkPremium.AlsdegebruikerviadeconsoleeenvolledigeCreativeCloud-licentieheeftgekregen,heefthijofzijtoegangtotallemobieleCreativeCloud-apps.ConfigurerenNee.Toegangtotappsophetthuisapparaatvandegebruikerisafhankelijkvanderechtenvandegebruiker.AlsgebruikersbijvoorbeeldderechtenvanhetgratisAdobe-lidmaatschaphebben,hebbenzealleentoegangtotdeproefversiesvanAdobe-applicaties.Alsgebruikershetzelfdeaccountgebruikenopeenapparaatmetlicentiesvoorgedeeldeapparaten,hebbenzetoegangtotalleapplicaties.Licentiesvoorgedeeldeapparatenbiedentoegangtotalleapplicaties.Licentiesvoorgedeeldeapparatenkunnenalleenwordengeïnstalleerdopeenapparaatdatdoormeerderegebruikerswordtgebruiktenzijnnietbedoeldvoortoegangdoorééngebruiker.Bijversie1.5vanlicentiesvoorgedeeldeapparatenkunnendynamischeIP-computerswordeningesteldopViaLAN-IP-adresbereikofViageïnstalleerdpakketonderGekoppeldecomputersinhetprofielvoorlicentiesvoorgedeeldeapparaten. Zie Machtigingenbeherenvoormeerinformatie.Licentiesvoorgedeeldeapparatenzijnnietbedoeldomtewordengebruiktopeenapparaatmetééneigenaar/gebruiker.Zekunnenalleenwordengebruiktopcomputersdieeigendomzijnvandeinstellingendievoormeerderegebruikerstoegankelijkzijn.SparkPremiumwordtgebruiktwanneeruwgebruikerseenEnterpriseofFederatedIDgebruiken.Ditgeeftdiegebruikers2GBopslagruimte.Allerechtendieaaneengebruikerzijntoegewezen,kunnenopelkapparaatwordengebruiktomtoegangtekrijgentotCreativeCloud-appsof-services.Toegangtotdeappsenserviceshangtafvanderechten.EengratisAdobeIDbiedtbijvoorbeeldslechts2GBopslagruimteentoegangtotproefversiesvanonzeappsthuis.Opeenapparaatmeteenlicentievoorgedeeldeapparatenhebbengebruikers2GBopslagruimte,maartoegangtotalleappsdieophetapparaatzijngeïnstalleerd.Ja,alsuSpark-rechtenwilttoewijzen,moetenstudentenwordentoegevoegdaandeAdminConsole.LicentiesvoorgedeeldeapparatenwerkenmeteengratisAdobeID(diedestudentenzelfkunnenmaken)ofmeteenFederatedID(diedirectoryautomatiseringondersteunt).ElkestudentmeteengratisAdobeIDheeftdirecttoegangtoteencomputermetlicentiesvoorgedeeldeapparatenalsueenbeleidmetOpentoeganghanteert.Ineenlabmetopentoeganghoeftudegebruikersnietaandeconsoletoetevoegenvoorbasistoegangtothetlab.FederatedID-gebruikershebbentenminsteSpark-rechtenviadeAdminConsolenodigvoordatzetoegangkrijgentotcomputersmetlicentiesvoorgedeeldeapparaten.Gedeeldeapparatenmakenmomenteelgebruikvanlicentiesopserienummer.HelaasbetekentditdatstudentengeentoeganghebbentotveelvanonzenieuwsteappsenCreativeCloud-serviceszoalslettertypen,samenwerkingenmobieletoegang.Migreerdezelicentiesnaarlicentiesvoorgedeeldeapparatenendistribueervervolgensdenieuwelicentiesvoorgedeeldeapparatennaardezeapparaten.Raadpleegditdocumentvoormeerinformatie.Ja,pakkettenmetlicentiesvoorgedeeldeapparatenwerkenalleenbinnenspecifiekeIP-bereikenbinnendeinstelling.Zezijnnietbeschikbaarvoorthuisgebruik.Thuismoetenstudentenenmedewerkerseengebruikerslicentieopnaamgebruiken.VooruitgaandeIP-adressenkunnenalleenlosseIP-adressenofmetstreepjesgescheidenIP-bereikenwordengebruikt.DeCIDR-notatiewordtnietondersteund.AlsudynamischeIP-adresseringgebruikt,kuntubijhetbeherenvanmachtigingenViageïnstalleerdpakketkiezenonderGekoppeldecomputersomLAN-IP-bereikentoetestaan.Pakkettenmetlicentiesvoorgedeeldeapparatenzijnbedoeldomtevoorkomendateindgebruikersapp-updatesuitvoeren.DitkanwordeningesteldwanneerueenpakketmaaktindeAdminConsole.Eriseenoptiewaarmeeukunttoestaandatiemanddiegeenbeheerderis,appsbijwerkteninstalleert.Allecloudserviceszoalstoegangtotlettertypenenbibliothekeninappszijnuitgeschakeld.Gebruikershebbenechtertoegangtotdewebversieszoalsassets.adobe.comomcloudbestandenhandmatigteopenen,teuploadenentedownloaden.AlsueenActiveDirectory-organisatie-eenheidaaneenproductprofielwiltkoppelen,moetditeenleaf-directoryzijn.Ditbetekentdathetdeonderstedirectorymoetzijn,zonderanderedirectory'seronder.Ja,toewijzingViaMicrosoftActiveDirectory-organisatie-eenhedenondersteuntaanADgekoppeldeMAC's.LicentieverleningAlsueenlicentiewiltterughalenvaneencomputerdienietmeerwerkt,moetudelicentiesvanallecomputersindatproductprofielopnieuwinstellen.Alsuechtereenlicentiewiltterughalenvaneencomputerwaartoeuweltoeganghebt,kuntudelicentiedeactiverenopdiecomputerzelf.Medewerkersendocentenkunnengebruikerslicentiesopnaamgebruiken.Nee.Licentiesvoorgedeeldeapparatenkunnenalleenwordengedistribueerdnaarschoolcomputers.Vooralleanderethuis-enBYOD-apparatenmoetenproductenwordentoegewezenviagebruikerslicentiesopnaam.LeesditdocumentvoordelicentiemethodendieAdobeondersteunt.Bijlicentiesvoorgedeeldeapparatenhoeftugeenlicentiestoetewijzenaanstudenten.Wanneereenpakketmetlicentiesvoorgedeeldeapparatenopeenschoolcomputerwordtgeïnstalleerd,wordtditautomatischgeregistreerdengeactiveerd.StudentenhebbenalleeneenAdobeIDnodig,geenrechtopeenlicentievooreengedeeldapparaat.InditartikelleestuhoeueenAdobeIDmaakt.DevoorwaardenvanuwlicentieovereenkomstmetAdobeblijvenhetzelfde.Dusalsaluwschoolcomputersvolledigzijngedekt,blijftdithetgevalbijlicentiesvoorgedeeldeapparaten.Hetaantalapparaatlicentiesinuwcontractwordtbepaaldtijdensdecontractprocedure.DithangtafvanhetcontractvanuwinstellingmetAdobe.Alsudistributieopserienummervooruwschoolcomputerskongebruiken,kunnendiezelfdeschoolcomputersgebruikmakenvanlicentiesvoorgedeeldeapparaten.Alseenlicentievooreengedeeldapparaateenmaalisgedistribueerd,isdezegekoppeldaaneencomputer.Alsdecomputereennieuweimagekrijgt,distribueertueenpakketmetlicentiesvoorgedeeldeapparatenopnieuwnaardiecomputer.Nee,ukuntdecomputerdeactiverenenopnieuweenlicentietoewijzenmetdelicentietoolkit.Wanneerudeworkflowvoormigratievanapparaatlicentiesnaarlicentiesvoorgedeeldeapparatenuitvoert,wordenaluwapparaatlicentiesgemigreerdnaarlicentiesvoorgedeeldeapparaten.Voorteamlidmaatschappengeldtdatnadatudepakkettenmetlicentiesvoorgedeeldeapparatenhebtgemaaktengedistribueerdnaardeapparateninuwlabs,deoudeapparaatlicenties30dagennademigratienietmeerwerken.Ukunteenvanbeidemethodengebruiken.Alsumeteengekloondeimagewerkt,gebruiktudelicentietoolkitomdekloonopnieuwteregistreren.Versie1.0vanlicentiesvoorgedeeldeapparatenmoetwordenbijgewerktnaardenieuwsteomgeving(momenteelversie1.5vanlicentiesvoorgedeeldeapparaten)alsugebruikwiltmakenvannieuwefuncties,zoalsonafhankelijktoegangsbeleidenkoppelingviapakketrelatie.Alsudenieuwsteomgevingopnieuwwiltdistribueren,pastueenpakketmetalleenlicentiesvoorgedeeldeapparatentoeopdecomputersmetdeoudereomgeving.Uhoeftdeapplicatiesnietopnieuwteinstalleren.Ja,erisgeenverschiltussendeapplicatieversiesvoorlicentiesvoorgedeeldeapparatenenvoorgebruikerslicentiesopnaam.Ukuntduseenpakketmetlicentiesvoorgedeeldeapparatendistribuerenenvervolgensinstallatietechniekenvoorapplicatiesvoorgebruikerslicentiesopnaamtoepassen.HetisookmogelijkombepaaldeCC2019-applicatiesteinstallerenviahetpakketmetlicentiesvoorgedeeldeapparatenenandereviagebruikerslicentiesopnaam.ZoekdemapOperatingConfigsopuwcomputer.Dezeisalleenaanwezigvoorinstallatiesmetlicentiesvoorgedeeldeapparaten.Windows: C:\ProgramData\Adobe\OperatingConfigs MacOS:/Bibliotheek/ApplicationSupport/Adobe/OperatingConfigsAdobeLicenseDecoderiseenopdrachtregelhulpprogrammadatinformatiegeeftoverlicentiesvoorgedeeldeapparatenopeencomputer.Dezetoolbekijktalgemeengeïnstalleerdelicentiebestandenenbiedtdevolgendeinformatie:DeappsdieaanelklicentiebestandzijngekoppeldDepakkettenvanwaaruitdeappszijngeïnstalleerdWanneerdeappszijngeïnstalleerdendebijbehorendevervaldatumsvandelicenties.GebruikdeGithub-opslagplaatsomdetooltedownloadenenvoorgedetailleerdedocumentatie.AnderevragenNee,dezelfstandigeCreativeCloudPackagerwerktnietvoorpakkettenmetlicentiesvoorgedeeldeapparaten.UmoetdewebversievanCreativeCloudPackagerindeAdminConsolegebruiken.Leesditdocumentvoormeerinformatieoverhoeupakkettenmetlicentiesvoorgedeeldeapparatenmaakt.Ja.AlsueenstudentvialicentiesvoorgedeeldeapparatentoegangwiltgeventotCC-applicatiesopschoolcomputers,moetdestudentwordentoegevoegdaanSparkvoorhogeronderwijsofSparkvoorbasis-envoortgezetonderwijsindeAdminConsole.LightroomCCismomenteelnietbeschikbaar,maarzalbinnenkortwordentoegevoegd.Nee,licentiesvoorgedeeldeapparatenbiedenenkeldemogelijkheidomdesktop-applicatiestestarten.ZegevenhetAdobe-accountvaneengebruikergeenrechtenopcloudservices. SommigeserviceszijngratisbeschikbaarbijeenAdobeID-account.Sommigevereisenechterdateenproductwordtgekocht.DeCreativeCloud-serviceswaaropuwgebruikersaccountalrechtheeft,kunnenechterwordengebruiktmetdegeïnstalleerdelicentievoorgedeeldeapparaten.VoorEnterpriseID'senFederatedID'sbiedtdeAdminConsolebinnenkortbasistoegangtotlettertypenenCreativeCloud-services,vergelijkbaarmethetrechtopgratisservicesviaSparkvoorhogeronderwijs.InditdocumentleestuwatgratisisinbegrepenbijuwCreativeCloud-lidmaatschap.Nee.Pakkettenmetlicentiesvoorgedeeldeapparatenkunnennietwordengeïnstalleerdopvirtuelemachines.MetSparkPremiumenSparkvoorhogeronderwijs/basis-envoortgezetonderwijskunnengebruikershunprojectendelen.AlsdegebruikerswillenblijvenwerkenmethunSpark-inhoud,kunnenzeeeneigenSparkPremium-lidmaatschapnemenenhunbestaandeprojectendelenmethunnieuweaccountvoordatzewordenverwijderduitdeAdminConsolevanuwinstelling.PraatmeeAlsunogsteedsvragenhebt,kuntudezehierstellen.VerwanteinformatieLicentiesvoorgedeeldeapparaten|DistributiehandleidingLicentiesvoorgedeeldeapparaten|NieuwefunctiesMigrerenvanapparaatlicentiesnaarlicentiesvoorgedeeldeapparatenPakkettenmetlicentiesvoorgedeeldeapparatenmakenProfielenvoorlicentiesvoorgedeeldeapparatenbeherenLicentiesvoorgedeeldeapparatenterughalenLicentiesvoorgedeeldeapparaten|BekendeproblemenAanmeldenbijjeaccountAanmeldenAccountbeherenSnellekoppelingenAlleuwlidmaatschappenweergevenJelidmaatschappenbeherenJuridischekennisgeving   |   OnlineprivacybeleidEnterprise&Teams<BekijkalleappsLerenenondersteuningAandeslagHandboekVraaghetdecommunityVragenstellenenantwoordkrijgenvanexperts.NuvragenContactmetonsopnemenEchtehulpvanechtemensen.Nustarten^ NaarbovenLanguageNavigationLanguageNavigationKiesjeregioAlseenregiowordtgeselecteerd,wordtdetaalen/ofdecontentgewijzigdopAdobe.com.AmericasBrasilCanada-EnglishCanada-FrançaisLatinoaméricaMéxicoUnitedStatesAsiaPacificAustraliaHongKongS.A.R.ofChinaIndia-EnglishNewZealandSoutheastAsia(IncludesIndonesia,Malaysia,Philippines,Singapore,Thailand,andVietnam)-English中国中國香港特別行政區台灣地區日本한국Europe,MiddleEastandAfricaAfrica-EnglishBelgië-NederlandsBelgique-FrançaisBelgium-EnglishČeskárepublikaCyprus-EnglishDanmarkDeutschlandEestiEspañaFranceGreece-EnglishIrelandIsrael-EnglishItaliaLatvijaLietuvaLuxembourg-DeutschLuxembourg-EnglishLuxembourg-FrançaisMagyarországMalta-EnglishMiddleEastandNorthAfrica-EnglishNederlandNorgeÖsterreichPolskaPortugalRomâniaSchweizSlovenijaSlovenskoSuisseSuomiSvizzeraTürkiyeUnitedKingdomБългарияРоссияУкраїнаالشرقالأوسطوشمالأفريقيا-اللغةالعربيةישראל-עבריתSverige
helpx.adobe.com - Pages
Hot Host
Quickly calculate the estimated worth of your page and build reports as table.Youtube Video Analyticssitemap