Producten beheren in de Admin Console

helpx.adobe.com/nl/enterprise/using/manage-products.html

Page Value

$ 0.1

Moz Rank 7 BackLinks -1
Alexa Rank -1 Internal URL 214
Page Authority 70 External URL 1
Title Producten beheren in de Admin Console
Description Lees meer over de producten die uw organisatie heeft gekocht als onderdeel van de overeenkomst voor ondernemingen of teams met Adobe.
Keywords DocumentCloudforenterprise Enterprise&Teams Reference Introduction CreativeCloudforenterprise ExperienceCloud
Domain helpx.adobe.com
IP 104.123.154.168 104.123.154.139 2600:1406:6c00::17cc:911b 2600:1406:6c00::17cc:913b
Path /nl/enterprise/using/manage-products.html
Location United States California San Jose Akamai International B.V. (AS20940 Akamai International B.V.)
Page Link Analyse
Internal URL
(214)
External URL
(1)
JavaScript File
  • /etc.dexter.dexterlibs/dexter/clientlibs/base/headIE.fp-8bbe9a4eee8062afe68ae276ac39e4ed.js
  • /etc.dexter.dexterlibs/dexter/clientlibs/base/head.fp-708e64f3024b3872af42b32eadb26e05.js
StyleSheet File
  • https://use.typekit.net/glm4yoq.css
  • /etc.dexter.dexterlibs/helpx/clientBundles/main/clientlibs.fp-51619fc8402e1710f3092a8f3420db4f.css
  • /etc.dexter.dexterlibs/helpx/clientBundles/article3Components/clientlibs.fp-a4034ed8ee001f6a038f663f1db33dbc.css
Page Text
Enterprise&TeamsLerenenondersteuningAandeslagHandboekProductenbeherenindeAdminConsoleZoekenLaatstbijgewerktop2021-06-02|OokvantoepassingopCreativeCloudforenterprise,DocumentCloudforenterprise,ExperienceCloudAdobevoorondernemingenenteams:BeheerdershandleidingUwdistributieplannenBasisconceptenLicentieverleningIdentiteitGebruikersbeheerApp-distributieBeheerdersrollenDistributiehandleidingenDistributiehandleidingvoorgebruikerslicentiesopnaamDistributiehandleidingvoorSDLCreativeCloudvoorhetonderwijsdistribuerenDistributiehandleidingIntegratiemetCanvasLMSIntegratiemetBlackboardLearnSSOconfigurerenvoorschoolportalsenleerbeheersystemenVeelgesteldevragenoverKivutoGeschiktheidsrichtlijnenvoorinstellingenvoorbasis-envoortgezetonderwijsUworganisatieinstellenIdentiteitinstellenIdentiteitstypen|OverzichtEenorganisatieinstellenmetEnterpriseID'sEenorganisatieinstellenmetFederatedID'sSSO-overzichtAzureConnectorenSyncinstellenSSOmetMicrosoftinstellenviaAzureOIDCAzureSynctoevoegenaanuwdirectoryVeelgesteldevragenoverAzureConnectorGoogle-federatieen-synchronisatieinstellenSSOmetGoogle-federatieinstellenGoogleSynctoevoegenaanuwdirectoryVeelgesteldevragenoverGoogle-federatieAlgemeneSAMLSSOinstellenmetandereSAML-providersSSOmetMicrosoftAzureADFSinstellenVeelgesteldevragenoverSSOProblemenmetSSOoplossenSSOinhetonderwijsSSOconfigurerenvoorschoolportalsenleerbeheersystemenVeelgesteldevragenDovetailHeteigendomvaneendomeinverifiërenDomeinentoevoegenenbeherenDomeinenkoppelenaandirectory'sVertrouwdedirectory'sgebruikenomvoorafgeclaimdedomeinentoetevoegenMigrerennaareennieuweverificatieproviderInstellingenvoorassetsVerificatie-instellingenContactpersonenvoorprivacyenbeveiligingConsole-instellingenVersleutelingbeherenProductenenrechtenbeherenGebruikersbeherenOverzichtBeheerdersrollenTechniekenvoorgebruikersbeheerGebruikersafzonderlijkbeheren  Meerderegebruikersbeheren(bulkgewijsviaCSV)Toolvoorgebruikerssynchronisatie(UST)UserManagementAPI(UMAPI)MicrosoftAzureSyncSynchronisatieviaGoogle-federatieIdentiteitstypevaneengebruikerwijzigenGebruikersgroepenbeherenDirectorygebruikersbeherenOntwikkelaarsbeherenBestaandegebruikersmigrerennaardeAdobeAdminConsoleGebruikersbeheermigrerennaardeAdobeAdminConsoleProductenenproductprofielenbeherenProductenbeherenProductprofielenvoorondernemingsgebruikersbeherenBeleidvoorselfservicebeherenApp-integratiesbeherenProductmachtigingenbeherenindeAdminConsole  Servicesvooreenproductprofielin-ofuitschakelenLosseapps|CreativeCloudvoorondernemingenOptioneleservicesLicentiesvoorgedeeldeapparatenbeherenNieuwefunctiesDistributiehandleidingPakkettenmakenLicentiesterughalenMigrerenvanafapparaatlicentiesProfielenbeherenLicensingToolkitVeelgesteldevragenoverlicentiesvoorgedeeldeapparatenOpslagenassetsbeherenOpslagOpslagruimtevoorondernemingenbeherenAdobeCreativeCloud:updateindetoewijzingvanopslagruimteAdobe-opslagbeherenAssetsmigrerenGeautomatiseerdemigratievanassetsVeelgesteldevragenovergeautomatiseerdemigratievanassets  OvergedragenassetsbeherenAssetsvaneengebruikerterughalenMigratievanstudentassets|AlleenonderwijsAutomatischemigratievanstudentassetsJeassetsmigrerenServicesbeherenAdobeStockPakkettenmetAdobeStock-tegoedenvoorteamsAdobeStockvoorondernemingenAdobeStockvoorondernemingengebruikenGoedkeuringvanAdobeStock-licentiesEigenlettertypenAdobeAssetLinkOverzichtGebruikersgroepmakenAdobeExperienceManager6.xAssetsconfigurerenAdobeAssetLinkconfigurereneninstallerenAssetsbeherenAdobeAssetLinkvoorXDAdobeSignAdobeSignvoorondernemingenofteamsinstellenAdobeSign-teamfunctieBeheerderAdobeSignbeherenindeAdminConsoleCreativeCloudvoorondernemingen-gratislidmaatschapOverzichtAandeslagAppsenupdatesdistribuerenOverzichtAppsenupdatesdistribuerenenleverenDedistributieplannenDistributievoorbereidenPakkettenmakenApp-pakkettenmakenviadeAdminConsolePakkettenmetgebruikerslicentiesopnaammakenAdobe-sjablonenvoorpakkettenPakkettenbeherenApparaatlicentiesbeherenLicentiesopserienummerPakkettenaanpassenDeCreativeClouddesktop-appaanpassenExtensiesopnemeninuwpakketPakkettendistribueren PakkettendistribuerenAdobe-pakkettendistribuerenmetSCCMAdobe-pakkettendistribuerenmetARDProductenindemapExceptionsinstallerenCreativeCloud-productenverwijderenAdobeProvisioningToolkitEnterpriseEditiongebruikenLicentie-id'svoorAdobeCreativeCloudUpdatesbeherenUpdatesbeherenvoorklantenmetAdobevoorondernemingenenteamsUpdatesdistribuerenAdobeUpdateServerSetupTool(AUSST)OverzichtvanAUSSTDeinterneupdateserverinstellenDeinterneupdateserveronderhoudenGangbaregebruiksscenario'svoorAUSST  ProblemenmetdeinterneupdateserveroplossenAdobeRemoteUpdateManager(RUM)AdobeRemoteUpdateManagergebruikenKanaal-id'svoorgebruikmetAdobeRemoteUpdateManagerRUM-foutenoplossenProblemenoplossenProblemenbijhetinstallerenenverwijderenvanCreativeCloud-appsoplossenControlerenofeenpakketisgedistribueerdnaarclientcomputersFoutbericht'Installatieismislukt'vanCreativeCloud-pakketPakkettenmakenmetCreativeCloudPackager(CC2018ofoudereapps)OverCreativeCloudPackagerAanvullendeinformatieoverCreativeCloudPackagerApplicatiepakkettenmakenPakkettenmakenmetCreativeCloudPackagerPakkettenmetlicentiesopnaammakenPakkettenmetapparaatlicentiesmakenEenlicentiepakketmakenPakkettenmetserienummerlicentiesmakenPackagerautomatiserenPakkettenmakenmetandereproductendanCreativeCloud-productenConfiguratiesbewerkenenopslaanLandinstellingopsysteemniveauinstellenUwaccountbeherenUwteamaccountbeherenOverzichtBetalingsgegevensbijwerkenFacturenbeherenContracteigenaarwijzigenLicentiestoewijzenaaneenteamgebruikerProductenenlicentiestoevoegenVerlengingenTeamlidmaatschap:verlengingEnterpriseinVIP:verlengingenennalevingNalevingvanaankoopverzoekValueIncentivePlan(VIP)inChinaVIPSelectHelpRapportenenlogbestandenControlelogbestandToewijzingsrapportenInhoudslogbestandenHulpkrijgenContactmetdeAdobe-klantenserviceOndersteuningsoptiesvoorteamaccountsOndersteuningsoptiesvoorondernemingsaccountsOndersteuningsoptiesvoorExperienceCloudLeesmeeroverdeproductendieuworganisatieheeftgekochtalsonderdeelvandeovereenkomstvoorondernemingenofteamsmetAdobe.SnellehulpAlsuaandeslagwiltgaanmetdeproductendiedooruworganisatiezijngekocht,gaatunaarhettabbladProducteninde AdminConsole.Watiseenproduct?Opmerking:Beheertueenteam-ofVIP-lidmaatschap?Leeshoeuuwproductenenlicentiesbeheert.​Uworganisatiekooptproductenalsonderdeelvandeovereenkomstdieuworganisatie(teamsofonderneming)ondertekentmetAdobe.MetdezeproductenkuntuuwgebruikershetrechtgevenomdeAdobe-appsen-servicestegebruikendievoordatproductzijngedefinieerd.Deproductendieuworganisatiekoopt,kuntuophettabbladProductenvandeAdminConsolebeheren.EenproductkanmeerdereAdobe-appsen-servicesbevatten.Hetproduct CreativeCloudAlleapps bevatbijvoorbeeldalletoonaangevendecreatieveapps.Hetproductomvatookservices,zoalsAdobeSpark,FontsenPDFServices.Eenproductkaneenlosseappbevatten,zoalsAcrobatProDC,eenCreativeCloud-appzoalsPhotoshopofAdobeXD,ofeenpublicatieproductzoalsAdobeCaptivateofAdobePrimetime.ExperienceCloud-producten,zoalsAdobeTarget,AdobeCampaignenAdobeAnalytics,bevattenéénoplossing.ProductenkunnenookservicesbevattenzoalsAdobeStock,AdobeSignvoorbedrijvenenEigenlettertypen.Bijopappsofservicesgebaseerdeproductenwordtookhetaantallicentiesaangegevendatvoordatproductisgekocht.Ditgeefthetaantalgebruikersaandateenlicentieheeftomdeappsenservicestegebruikendiebijdatproductzijninbegrepen. BijExperienceCloud-oplossingenwordthetaantalgebruikersvandatproductaangegeven.Ditgeefthetaantalgebruikersaandateenlicentieheeftomdieoplossingtegebruiken.GebruikersaanproductentoewijzenHoeudedooruworganisatiegekochteproductengebruikt,hangtafvanhetvolgende:TypeovereenkomstoflicentiemethodenTeamklanten:voegteamgebruikersaanhetproductlidmaatschaptoeomlicentiesaandegebruikerstoetewijzen. Meerinformatie.Klantenmetgebruikerslicentiesopnaam(ondernemingen): maakeenproductprofielvoorditproductenvoegvervolgensgebruikerstoeaandatproductprofiel. Meerinformatie.Klantenmetgedeeldegebruikerslicenties(onderwijs): maakeenprofielvoorlicentiesvoorgedeeldeapparatenvoorditproductenvoegvervolgensgebruikersaandatproductprofieltoe. Meerinformatie.TypeproductGebruikerstoewijzen:bijproductenzoalsCreativeCloudAlleapps,productendiebestaanuiteenlosseappzoalsPhotoshopofXD,AcrobatDCenAdobeSignkunnengebruikerswordentoegewezen.Voorelkelicentiewijstuééngebruikeraandatproducttoe.DusalsuvoorhetproductCreativeCloudAlleappseengebruikeraandatproducttoewijst,heeftdiegebruikereenlicentieomelkebeschikbareAdobe-appof-servicetegebruiken.Adobe-ontwikkelaars:geefontwikkelaarsinuworganisatiedemogelijkheidomappsenervaringenteintegreren,uittebreidenoftemakenopbasisvandeproductenentechnologieënvanAdobe.Meerinformatie.ProductbeheerdersaaneenproducttoewijzenVantoepassingop:Beheerdersrol:Gebruikerslicentiesopnaamvoorondernemingen,licentiesvoorgedeeldeapparatenvoorhetonderwijsSysteembeheerderAlsusysteembeheerderbent(metnameineengroteorganisatie),radenweuaandetaakvanhetbeherenvanproductentedelegerenaaneenspecialerol,deproductbeheerder.Eenproductbeheerderbeheertdeproductenwaaraandebeheerderistoegewezen.GaindeAdminConsolenaarProducten.Klikophetproductwaaraanueenofmeerproductbeheerderswilttoewijzen.GanaarhettabbladBeheerdersenklikopBeheerdertoevoegen.Voerdenaamofhete-mailadresvandegebruikerin.Ukuntbestaandegebruikerszoekenofeengebruikertoevoegendooreengeldige-mailadresoptegevenendeinformatieophetschermintevullen.Opmerking:Ukunthiermaximaaltienbeheerderstoevoegen.Alsumeerpersonenwilttoevoegen,herhaaltudebovenstaandestappennadatudewijzigingenhebtopgeslagen.KlikopOpslaan.Debeheerdersdieuaanhetproducthebttoegewezen,ontvangenviae-maileenuitnodigingwaarinwordtaangegevenvoorwelkproductzebeheerdersrechtenhebbengekregen.GebruikersengebruikersgroepenuiteenproductverwijderenTerwijlueenproductbeheertindeAdminConsole,navigeertunaarGebruikers.Schakeldeselectievakjeslinksvandegewenstegebruikersnameninenklikop Gebruikersverwijderen.KlikinhetbevestigingsvensteropGebruikersverwijderen.ProductenlijstexporterenVantoepassingop:Beheerdersrol:Onderneming:ProductbeheerderVantoepassingop:BeheerdersrolTeamsSysteembeheerderUkuntdelijstmetgekochteentoegewezenproductenexporteren.Deinkoopafdelinginuworganisatiekandezelijstgebruikenvoorfacturerings-enboekhoudkundigedoeleinden.GaindeAdminConsolenaarProducten.Klikop Exporteren naarCSV inderechterbovenhoekvandepagina.KieseenmaplocatieenklikopOK.HetCSV-bestand datudownloadt,bevatdelijstmetproducteninuworganisatie:Bijnaam:vanhetproductprofielProduct:hetproductwaartoeeenprofielbehoortLicentiequota:hetaantalgebruikersdataaneen profielistoegewezen.ZieQuota'sdefiniërenenbeheren.Toegewezen:hetaantallicentiesvanelkproductdatistoegewezen/verbruiktvoorhetproductprofielBeheerders:debeheerdersvooreenprofielVerwanteinformatieProductprofielenvoorondernemingsgebruikersbeherenProfielenvoorlicentiesvoorgedeeldeapparatenbeherenEenlicentietoewijzenaaneenteamgebruikerAanmeldenbijjeaccountAanmeldenAccountbeherenSnellekoppelingenAlleuwlidmaatschappenweergevenJelidmaatschappenbeherenJuridischekennisgeving   |   OnlineprivacybeleidEnterprise&Teams<BekijkalleappsLerenenondersteuningAandeslagHandboekVraaghetdecommunityVragenstellenenantwoordkrijgenvanexperts.NuvragenContactmetonsopnemenEchtehulpvanechtemensen.Nustarten^ NaarbovenLanguageNavigationLanguageNavigationKiesjeregioAlseenregiowordtgeselecteerd,wordtdetaalen/ofdecontentgewijzigdopAdobe.com.AmericasBrasilCanada-EnglishCanada-FrançaisLatinoaméricaMéxicoUnitedStatesAsiaPacificAustraliaHongKongS.A.R.ofChinaIndia-EnglishNewZealandSoutheastAsia(IncludesIndonesia,Malaysia,Philippines,Singapore,Thailand,andVietnam)-English中国中國香港特別行政區台灣地區日本한국Europe,MiddleEastandAfricaAfrica-EnglishBelgië-NederlandsBelgique-FrançaisBelgium-EnglishČeskárepublikaCyprus-EnglishDanmarkDeutschlandEestiEspañaFranceGreece-EnglishIrelandIsrael-EnglishItaliaLatvijaLietuvaLuxembourg-DeutschLuxembourg-EnglishLuxembourg-FrançaisMagyarországMalta-EnglishMiddleEastandNorthAfrica-EnglishNederlandNorgeÖsterreichPolskaPortugalRomâniaSchweizSlovenijaSlovenskoSuisseSuomiSvizzeraTürkiyeUnitedKingdomБългарияРоссияУкраїнаالشرقالأوسطوشمالأفريقيا-اللغةالعربيةישראל-עבריתSverige
helpx.adobe.com - Pages
Hot Host
Quickly calculate the estimated worth of your page and build reports as table.Youtube Video Analyticssitemap