Pakketten met gebruikerslicenties op naam maken

helpx.adobe.com/nl/enterprise/using/create-nul-packages.html

Page Value

$ 0.1

Moz Rank 7 BackLinks -1
Alexa Rank -1 Internal URL 225
Page Authority 70 External URL 1
Title Pakketten met gebruikerslicenties op naam maken
Description Maak pakketten met gebruikerslicenties op naam als u eindgebruikers de volledige functionaliteit van het Creative Cloud-aanbod wilt bieden. U kunt uw eindgebruikers toegang geven tot alle beschikbare applicaties en services op basis van de rechten van uw organisatie.
Keywords adminconsole CreativeCloudforenterprise DocumentCloudforenterprise Appsandservices CreativeCloudforteams Reference Packager
Domain helpx.adobe.com
IP 104.123.154.168 104.123.154.139 2600:1406:6c00::17cc:911b 2600:1406:6c00::17cc:913b
Path /nl/enterprise/using/create-nul-packages.html
Location United States California San Jose Akamai International B.V. (AS20940 Akamai International B.V.)
Page Link Analyse
Internal URL
(225)
External URL
(1)
JavaScript File
  • /etc.dexter.dexterlibs/dexter/clientlibs/base/headIE.fp-8bbe9a4eee8062afe68ae276ac39e4ed.js
  • /etc.dexter.dexterlibs/dexter/clientlibs/base/head.fp-708e64f3024b3872af42b32eadb26e05.js
StyleSheet File
  • https://use.typekit.net/glm4yoq.css
  • /etc.dexter.dexterlibs/helpx/clientBundles/main/clientlibs.fp-51619fc8402e1710f3092a8f3420db4f.css
  • /etc.dexter.dexterlibs/helpx/clientBundles/article3Components/clientlibs.fp-a4034ed8ee001f6a038f663f1db33dbc.css
Page Text
Enterprise&TeamsLerenenondersteuningAandeslagHandboekPakkettenmetgebruikerslicentiesopnaammakenZoekenLaatstbijgewerktop2021-09-17|OokvantoepassingopCreativeCloudforenterprise,CreativeCloudforteams,DocumentCloudforenterprise,PackagerAdobevoorondernemingenenteams:BeheerdershandleidingUwdistributieplannenBasisconceptenLicentieverleningIdentiteitGebruikersbeheerApp-distributieBeheerdersrollenDistributiehandleidingenDistributiehandleidingvoorgebruikerslicentiesopnaamDistributiehandleidingvoorSDLCreativeCloudvoorhetonderwijsdistribuerenDistributiehandleidingIntegratiemetCanvasLMSIntegratiemetBlackboardLearnSSOconfigurerenvoorschoolportalsenleerbeheersystemenVeelgesteldevragenoverKivutoGeschiktheidsrichtlijnenvoorinstellingenvoorbasis-envoortgezetonderwijsUworganisatieinstellenIdentiteitinstellenIdentiteitstypen|OverzichtEenorganisatieinstellenmetEnterpriseID'sEenorganisatieinstellenmetFederatedID'sSSO-overzichtAzureConnectorenSyncinstellenSSOmetMicrosoftinstellenviaAzureOIDCAzureSynctoevoegenaanuwdirectoryVeelgesteldevragenoverAzureConnectorGoogle-federatieen-synchronisatieinstellenSSOmetGoogle-federatieinstellenGoogleSynctoevoegenaanuwdirectoryVeelgesteldevragenoverGoogle-federatieAlgemeneSAMLSSOinstellenmetandereSAML-providersSSOmetMicrosoftAzureADFSinstellenVeelgesteldevragenoverSSOProblemenmetSSOoplossenSSOinhetonderwijsSSOconfigurerenvoorschoolportalsenleerbeheersystemenVeelgesteldevragenDovetailHeteigendomvaneendomeinverifiërenDomeinentoevoegenenbeherenDomeinenkoppelenaandirectory'sVertrouwdedirectory'sgebruikenomvoorafgeclaimdedomeinentoetevoegenMigrerennaareennieuweverificatieproviderInstellingenvoorassetsVerificatie-instellingenContactpersonenvoorprivacyenbeveiligingConsole-instellingenVersleutelingbeherenProductenenrechtenbeherenGebruikersbeherenOverzichtBeheerdersrollenTechniekenvoorgebruikersbeheerGebruikersafzonderlijkbeheren  Meerderegebruikersbeheren(bulkgewijsviaCSV)Toolvoorgebruikerssynchronisatie(UST)UserManagementAPI(UMAPI)MicrosoftAzureSyncSynchronisatieviaGoogle-federatieIdentiteitstypevaneengebruikerwijzigenGebruikersgroepenbeherenDirectorygebruikersbeherenOntwikkelaarsbeherenBestaandegebruikersmigrerennaardeAdobeAdminConsoleGebruikersbeheermigrerennaardeAdobeAdminConsoleProductenenproductprofielenbeherenProductenbeherenProductprofielenvoorondernemingsgebruikersbeherenBeleidvoorselfservicebeherenApp-integratiesbeherenProductmachtigingenbeherenindeAdminConsole  Servicesvooreenproductprofielin-ofuitschakelenLosseapps|CreativeCloudvoorondernemingenOptioneleservicesLicentiesvoorgedeeldeapparatenbeherenNieuwefunctiesDistributiehandleidingPakkettenmakenLicentiesterughalenMigrerenvanafapparaatlicentiesProfielenbeherenLicensingToolkitVeelgesteldevragenoverlicentiesvoorgedeeldeapparatenOpslagenassetsbeherenOpslagOpslagruimtevoorondernemingenbeherenAdobeCreativeCloud:updateindetoewijzingvanopslagruimteAdobe-opslagbeherenAssetsmigrerenGeautomatiseerdemigratievanassetsVeelgesteldevragenovergeautomatiseerdemigratievanassets  OvergedragenassetsbeherenAssetsvaneengebruikerterughalenMigratievanstudentassets|AlleenonderwijsAutomatischemigratievanstudentassetsJeassetsmigrerenServicesbeherenAdobeStockPakkettenmetAdobeStock-tegoedenvoorteamsAdobeStockvoorondernemingenAdobeStockvoorondernemingengebruikenGoedkeuringvanAdobeStock-licentiesEigenlettertypenAdobeAssetLinkOverzichtGebruikersgroepmakenAdobeExperienceManager6.xAssetsconfigurerenAdobeAssetLinkconfigurereneninstallerenAssetsbeherenAdobeAssetLinkvoorXDAdobeSignAdobeSignvoorondernemingenofteamsinstellenAdobeSign-teamfunctieBeheerderAdobeSignbeherenindeAdminConsoleCreativeCloudvoorondernemingen-gratislidmaatschapOverzichtAandeslagAppsenupdatesdistribuerenOverzichtAppsenupdatesdistribuerenenleverenDedistributieplannenDistributievoorbereidenPakkettenmakenApp-pakkettenmakenviadeAdminConsolePakkettenmetgebruikerslicentiesopnaammakenAdobe-sjablonenvoorpakkettenPakkettenbeherenApparaatlicentiesbeherenLicentiesopserienummerPakkettenaanpassenDeCreativeClouddesktop-appaanpassenExtensiesopnemeninuwpakketPakkettendistribueren PakkettendistribuerenAdobe-pakkettendistribuerenmetSCCMAdobe-pakkettendistribuerenmetARDProductenindemapExceptionsinstallerenCreativeCloud-productenverwijderenAdobeProvisioningToolkitEnterpriseEditiongebruikenLicentie-id'svoorAdobeCreativeCloudUpdatesbeherenUpdatesbeherenvoorklantenmetAdobevoorondernemingenenteamsUpdatesdistribuerenAdobeUpdateServerSetupTool(AUSST)OverzichtvanAUSSTDeinterneupdateserverinstellenDeinterneupdateserveronderhoudenGangbaregebruiksscenario'svoorAUSST  ProblemenmetdeinterneupdateserveroplossenAdobeRemoteUpdateManager(RUM)AdobeRemoteUpdateManagergebruikenKanaal-id'svoorgebruikmetAdobeRemoteUpdateManagerRUM-foutenoplossenProblemenoplossenProblemenbijhetinstallerenenverwijderenvanCreativeCloud-appsoplossenControlerenofeenpakketisgedistribueerdnaarclientcomputersFoutbericht'Installatieismislukt'vanCreativeCloud-pakketPakkettenmakenmetCreativeCloudPackager(CC2018ofoudereapps)OverCreativeCloudPackagerAanvullendeinformatieoverCreativeCloudPackagerApplicatiepakkettenmakenPakkettenmakenmetCreativeCloudPackagerPakkettenmetlicentiesopnaammakenPakkettenmetapparaatlicentiesmakenEenlicentiepakketmakenPakkettenmetserienummerlicentiesmakenPackagerautomatiserenPakkettenmakenmetandereproductendanCreativeCloud-productenConfiguratiesbewerkenenopslaanLandinstellingopsysteemniveauinstellenUwaccountbeherenUwteamaccountbeherenOverzichtBetalingsgegevensbijwerkenFacturenbeherenContracteigenaarwijzigenLicentiestoewijzenaaneenteamgebruikerProductenenlicentiestoevoegenVerlengingenTeamlidmaatschap:verlengingEnterpriseinVIP:verlengingenennalevingNalevingvanaankoopverzoekValueIncentivePlan(VIP)inChinaVIPSelectHelpRapportenenlogbestandenControlelogbestandToewijzingsrapportenInhoudslogbestandenHulpkrijgenContactmetdeAdobe-klantenserviceOndersteuningsoptiesvoorteamaccountsOndersteuningsoptiesvoorondernemingsaccountsOndersteuningsoptiesvoorExperienceCloudInleidingGebruikerslicentiesopnaamisdestandaardlicentiemethodeendepopulairstemanieromAdobeCreativeCloud-enDocumentCloud-productentedistribuerenentegebruiken.Ditisbedoeldvoorscenario'swaarinapparatenzijnverbondenmeteennetwerkenapp-licentieswordenbeheerdopbasisvandebehoeftenvanindividuelegebruikers.Metgebruikerslicentiesopnaamkuntueindgebruikersdevolledigefunctionaliteitvandesoftwareenservicesbieden.Gebruikershebbentoegangtotallebeschikbareappsenservicesopbasisvanderechtenvanuworganisatie.Leesmeeroverdeverschillendeoptiesvoorhetdistribuerenenleverenvanappsenupdatesaanuweindgebruikers.SelfservicepakkettenUkunttoestaandatuwgebruikers,netalsmiljoenenandereAdobe-gebruikers,applicatiesenupdateszelfinstallerenviadeCreativeClouddesktop-app.ZovermindertudebelastingvandeIT-afdelingenzorgtuervoordatgebruikerstoeganghebbentotallehulpmiddelenzenodighebbenenupdateskrijgenwanneerdezewordenuitgebracht.Alsuselfservicewiltinschakelen,zelfsalsuweindgebruikersgeenbeheerdersrechtenhebben,kuntuhetvolgendedoen:Eenselfservicepakketmaken.Eenbeheerdpakketmakenwaarbijverhoogdebevoegdhedenzijningeschakeld.EenpakketmakenopbasisvaneenAdobe-sjabloonwaarbijverhoogdebevoegdhedenzijningeschakeld.GebruikditpakketalsuuwgebruikersdevolledigecontrolewiltgevenoverdeAdobe-applicatiesen-updatesdiezekunnendownloadeneninstalleren.Alsuwgebruikersgeenbeheerdersreferenties hebbenomapplicatiesenupdatestebeheren,kuntueenselfservicepakketvoorhenmaken.Opmerking:MetdeCreativeClouddesktop-appkunnenuweindgebruikersalleendetweemeestrecentehoofdversiesvanCreativeCloud-appsinstalleren. Vooreindgebruikersdieoudereversiesnodighebben,moetubeheerdepakkettenmakenendistribueren.MelduaanbijdeAdminConsole enganaarPakketten>Pakketten.KlikopEenpakketmaken.KiesSelfservicepakketenklikopVolgende.Voereenpakketnaaminenselecteerdegewensteopties:Kieseenplatform:Kieshetbesturingssysteemendeprocessorondersteuning.Opmerking:UmoetafzonderlijkepakkettenmakenvoorapparatenmetmacOS(Intel)enmacOS(AppleSilicon).UmoetafzonderlijkepakkettenmakenvoorapparatenmetWindows64-bits,Windows32-bitsenWindowsARM.Eenpakketdatisgemaaktvoorhetenebesturingssysteementypearchitectuur,kannietnaareenandersoortsysteemwordengedistribueerd.Taal:Selecteerdetaalwaarinuhetpakketwiltmaken.Landinstellingbesturingssysteemgebruiken:Hiermeekuntueenpakketmakendatwordtgedistribueerdindetaalvanhetbesturingssysteemvandeclientcomputer.Indatgevalisdetaalvanhetbesturingssysteemstandaarddealternatievetaalwaarinhetpakketwordtgedistribueerd.(MomenteelnietbeschikbaarvoorapparatenmetWindowsARM)EenmapvoorextensiesmakenenhetopdrachtregelhulpprogrammaExtensionManageropnemen:Hiermeekuntueensubmapindepakketmapmaken.Indesubmapkuntuextensiestoevoegendieumethetpakketwiltinstalleren.Zie Extensiesinpakkettenbeherenvoormeer informatie.AdobeAssetLinkopnemen:(beschikbaaralsdebovenstaandeoptieisingeschakeld) DezeextensieverbindtAdobeExperienceManager(AEM)AssetsmetdeCreativeClouddesktop-appsPhotoshop,IllustratorenInDesign.Opmerking:AEMAssetsisvereist.ZieAdobeAssetLinkvoormeerinformatie.DezefunctieisalleenbeschikbaarvoorklantenmetCreativeCloudvoorondernemingen.Omleidennaarinterneupdateserver:Hiermeekuntualleupdatesvoorditpakketomleidennaareeninterneupdateserver.Degegevensvandeinterneserverwordenopgegevenineenoverride-XML-bestandophettabbladPakketten>VoorkeurenvandeAdminConsole.VoormeerinformatieraadpleegtudesectieVoorkeureninApp-pakkettenmakenviadeAdminConsole.InstallatievanBeta-appsinschakelen:HiermeestaatutoedateindgebruikersBeta-appsinstallerenenbijwerkenviadeCreativeClouddesktop-app.DitbetekentdateindgebruikersnaardeCreativeClouddesktop-appkunnengaanendezeappskunneninstallerenofbijwerken. Meerinformatie.KlikopPakketsamenstellen.DepaginaPakkettenwordtweergegeven.Ukuntdevoortgangvandesamenstellingcontrolerenindelijstmetpakketten.Erwordteenberichtweergegevennadathetprocesisvoltooid.Alshetpakketcorrectisgemaakt,wordtinhetberichtookaangegevenhoelanghetpakketkanwordengedownloadviadeAdminConsole.Alsuwiltkijkenhoelangudehuidigepakketteninhetdetailvensternogkuntdownloaden,kliktuopderijmethetpakket.KiesinhetdialoogvensterOpslaanalseenlocatieopuwcomputeromhetpakketopteslaan.KlikopDownloadenvoorhetvereistepakketomhetpakkettedownloadenentedistribueren.Packageinfo.txtHetpakketdatudownloadt,bevathetbestandPackageinfo.txt.Ditbestandbevatdevolgendeinformatieoverdatpakket:PakketnaamPakkettype:selfserviceofbeheerdPlatformTaalinstellingVersievanCreativeClouddesktop-appPakketconfiguratiesRemoteUpdateManager:ingeschakeldofuitgeschakeldDeelvensterApps:ingeschakeldofuitgeschakeldBeta-appsdownloaden:ingeschakeldofuitgeschakeldVerificatieviabrowser:ingeschakeldofuitgeschakeldDeelvensterBestanden:ingeschakeldofuitgeschakeldDeelvensterMarkplaats:ingeschakeldofuitgeschakeldLandinstellingbesturingssysteemgebruiken:ingeschakeldofuitgeschakeldHetbestandPackageInfo.txtisalleenbedoeldterinformatie.BeheerdepakkettenMetbeheerdepakkettenkuntubepalenwaterwordtgedistribueerdenwanneerupdateswordenuitgevoerd.UkuntpakkettenmakendiedenieuwsteofgearchiveerdeversiesvanAdobe-productenbevatten.Ukuntdezepakkettenvervolgensdistribuerennaardecomputersvandegebruikersinuworganisatie.Ukuntzelfseenstilleenaangepastedistributieuitvoerenalsertijdensdeinstallatiegeeninvoervandegebruikersisvereist.Alsubeheerdepakkettenwiltgebruiken,kuntu:Eenbeheerdpakketmakenwaarbijverhoogdebevoegdhedenzijningeschakeld.VoorafgeconfigureerdepakkettenmakenmetbehulpvanAdobe-sjablonen.Aangepastepakkettenmakenmetdegewensteconfiguratieenapplicatiesvooruweindgebruikers.GebruikditpakketalsumeercontrolewiltoverdeAdobe-applicatiesen-updatesdieuwgebruikerskunneninstalleren.Opmerking:AlsupakkettenwiltmakendieproductenbevattendiegeendeeluitmakenvanCreativeCloudofDocumentCloud,zoalsAdobeCaptivateenAdobePresenter,kuntudebeschikbare Adobe-sjablonenaanpassen.Ukuntdevolgendeprocedurenietgebruiken.Melduaanbijde AdminConsole enganaarPakketten>Pakketten.KlikopEenpakketmaken.KiesBeheerdpakketenklikopVolgende.SelecteerdegewensteoptiesinhetschermConfigureren:Platform:Kieshetbesturingssysteemendeprocessorondersteuning.Opmerking:UmoetafzonderlijkepakkettenmakenvoorapparatenmetmacOS(Intel)enmacOS(AppleSilicon).UmoetafzonderlijkepakkettenmakenvoorapparatenmetWindows64-bits,Windows32-bitsenWindowsARM.Eenpakketdatisgemaaktvoorhetenebesturingssysteementypearchitectuur,kannietnaareenandersoortsysteemwordengedistribueerd.Taal:Selecteerdetaalwaarinuhetpakketwiltmaken.Landinstellingbesturingssysteemgebruiken:Selecteerdezeoptiealsueenpakketwiltmakendatwordtgedistribueerdindetaalvanhetbesturingssysteemvandeclientcomputer.Detaalvanhetbesturingssysteemisdealternatievestandaardtaalwaarinhetpakketwordtgedistribueerd.Klikop Volgende.KlikinhetschermAppskiezenopnaastdeapplicatiesdieuinhetpakketwiltopnemenenklikdaarnaopVolgende.Opmerking:Alsueenproducttoevoegtdatafhankelijkeproductenheeft,wordendeafhankelijkeproductenautomatischtoegevoegd.AlsubijvoorbeeldPhotoshoptoevoegt,wordenCameraRawenAdobePreviewautomatischtoegevoegd.Ukuntdeafhankelijkeproductenechterookverwijderen.Alsueenapplicatiewaarvoorspecialesysteemvereistengelden,distribueertnaareencomputerdienietwordtondersteund,misluktdeinstallatie.Raadpleegzonodigdesysteemvereistenvoordeapplicatiedieuinstalleert.Ukuntdelijstmetbeschikbareapplicatiesdesgewenstfilteren.Nieuwsteversies:denieuwsteversievanallebeschikbareapplicatiesweergeven.Versiesmetlangdurigeondersteuning:versiesmetlangdurigeondersteuningvanAdobeweergeven.RaadpleeghetondersteuningsbeleidvanCreativeCloudomtekijkenwelkeversieswordenondersteundvooruwCreativeCloud-lidmaatschap.Beta-apps:beschikbareBeta-appsweergeven.Meerinformatie.Oudereversies:eenlijstmetvorigeversiesvandeappsweergeven.Versiesweergevendiegeenbeveiligings-offunctie-updatesontvangen.(MomenteelnietbeschikbaarvoorapparatenmetWindowsARM)Zoekenselecteerdeplug-insdieuinhetpakketwiltopnemeninhetschermPlug-inskiezenenklikopVolgende​.Schakelhetselectievakje Alleencompatibeleplug-insweergeveninalsualleenplug-inswiltweergevendiecompatibelzijnmetdeappsinhetpakket.DitfilterwordtnietweergegevenalsuwpakketalleendeCreativeClouddesktop-appbevat.KlikopGeselecteerdeplug-insomdelijstmetgeselecteerdeplug-instebekijken.Opmerking:Voordeplug-insdieuinhetpakketopneemt,hoeftdeondersteunendeapplicatienietnoodzakelijkerwijsdeeluittemakenvanhetzelfdepakket.Ukuntplug-insenextensiestoevoegenvoorappsdieeerderopdecomputersvanuwgebruikerszijngeïnstalleerd. Alseencomputerdebeoogdeapplicatievooreenplug-innietbevat,wordtdeplug-innietopdecomputergeïnstalleerd.SelecteerofactiveerdegewensteoptiesinhetschermOptiesenklikopVolgende.CreativeClouddesktop-opties:Selfservice-installatieinschakelen:HiermeestaatutoedatgebruikersapplicatiesinstallerenenbijwerkenviahetdeelvensterAppsindeCreativeClouddesktop-app. Meerinformatie.Toestaandatniet-beheerdersappsbijwerkeneninstalleren: Hiermeestaatutoedateindgebruikersdiegeenbeheerdersrechtenhebben,viaselfservicehuneigenapplicatiesenupdatesinstallerenenbeheren. Meerinformatie.Automatischeupdatesuitschakelenvooreindgebruikers:ZorgtervoordateindgebruikershunapplicatiesnietautomatischkunnenbijwerkenviadeCreativeClouddesktop-app.Meerinformatie.Selfservice-installatievoorplug-insinschakelen:Hiermeestaatutoedateindgebruikersplug-insinstallerenenbijwerkenviahettabbladMarktplaatsindeCreativeClouddesktop-app.Alsdezeoptieisuitgeschakeld,kunnengebruikersnietbladerendoorplug-insendezenietzelfinstallerenviadeCreativeClouddesktop-app.Telkenswanneerudezeoptiein-ofuitschakelt,moetengebruikersstoppenenopnieuwstarten.ZekunnenzichookafmeldenenweeraanmeldenbijdeCreativeClouddesktop-appomdewijzigingendoortevoeren. Meerinformatie.Bestandssynchronisatieuitschakelen: Hiermeeonderdruktudeautomatischesynchronisatievanbestandenopclientsystemen.Ditishandigwanneerupakketteninstalleertineentestomgevingwaarinudesynchronisatievanbestandenwiltonderdrukken.Leesmeeroverhetuitschakelenvanbestandssynchronisatie.DezeoptieisalleenbeschikbaarvoorCreativeCloud-abonneesincommerciëleenonderwijsorganisaties.Deoptieisnietbeschikbaarvoorabonneesbijoverheidsorganisaties.Aanmeldingviabrowserinschakelen:StandaardmoetengebruikerszichaanmeldenviadeCreativeClouddesktop-app.Kiesdezeoptiealsugebruikerswiltomleiden,zodatzezichviadebrowserkunnenaanmelden. Meerinformatie.InstallatievanBeta-appsinschakelen:HiermeestaatutoedateindgebruikersBeta-appsinstallerenenbijwerkenviadeCreativeClouddesktop-app.DitbetekentdateindgebruikersnaardeCreativeClouddesktop-appkunnengaanendezeappskunneninstallerenofbijwerken.Meerinformatie.LeesmeeroverandereaanpassingsoptiesinCreativeCloud-appenservices|Aanpassingen.Beheeropties:RemoteUpdateManagerinschakelen: HiermeeschakeltuhetgebruikvanRemoteUpdateManagerin. MetAdobeRemoteUpdateManagerkuntuhetupdateprogrammaopafstandalsbeheerderuitvoerenopdeclientcomputer. Meerinformatie.Omleidennaarinterneupdateserver: Hiermeekuntualleupdatesvoorditpakketomleidennaareeninterneupdateserver.Degegevensvandeinterneserverwordenopgegevenineenoverride-XML-bestandophettabblad Pakketten>Voorkeuren vandeAdminConsole.Leesmeeroverhetinstellenvan devoorkeuren.(MomenteelnietbeschikbaarvoorapparatenmetWindowsARMofmacOS(AppleSilicon))​EenmapvoorextensiesmakenenhetopdrachtregelprogrammaExtensionManageropnemen:Dezeoptieisingeschakeldalshetpakketplug-insbevat. Deoptiemaakteensubmapindepakketmapvoorextensiesdiemethetpakketkunnenwordengeïnstalleerd.Zie Extensiesinpakkettenbeherenvoormeer informatie.AdobeAssetLinkopnemen:(beschikbaaralsdebovenstaandeoptieisingeschakeld) DezeextensieverbindtAdobeExperienceManager(AEM)AssetsmetdeCreativeClouddesktop-appsPhotoshop,IllustratorenInDesign.Opmerking:AEMAssetsisvereist.ZieAdobeAssetLinkvoormeerinformatie. Dezefunctieisalleenbeschikbaarvoorondernemingen.Pakketinstallereninaangepasteinstallatiemap:Hiermeekuntudeappsinditpakketinstallerenineenaangepasteinstallatiemap.DemapwordtopgegevenophettabbladPakketten>VoorkeurenindeAdminConsole. Leesmeeroverhetinstellenvan devoorkeuren.InhetschermVoltooienvoertudenaamvanhetpakketinencontroleertudepakketdetailsendeopgenomenapplicatiesenplug-ins.Klikvervolgensop Pakketsamenstellen.Erwordteenberichtweergegevennadathetprocesisvoltooid.Alshetpakketcorrectisgemaakt,wordtinhetberichtookaangegevenhoelanghetpakketkanwordengedownloadviadeAdminConsole.Alsuwiltkijkenhoelangudehuidigepakketteninhetdetailvensternogkuntdownloaden,kliktuopderijmethetpakket.KiesinhetdialoogvensterOpslaanalseenlocatieopuwcomputeromhetpakketopteslaan.Alsuhetpakketlaterwiltdownloadenendistribueren,kliktuopDownloadenvoorhetvereistepakketalshetpakketup-to-dateis.Alsditniethetgevalis,kliktuergensinderijvanhetpakketenkliktuopBijwerkenindedetailladediewordtgeopendomhetpakketeerstbijtewerken.PakkettenmetalleenAcrobatAlsuworganisatiealleenrechtenvoorDocumentCloudindeAdminConsoleheeft,kuntupakkettenmetalleenAcrobatmaken.Melduaanbijde AdminConsole enganaarPakketten>Pakketten.KlikopEenpakketmaken.Voereenpakketnaaminenselecteerdegewensteopties.Kieseenplatform:Kieshetbesturingssysteemendeprocessorondersteuning.Opmerking:UmoetafzonderlijkepakkettenmakenvoorapparatenmetmacOS(Intel)enmacOS(AppleSilicon).UmoetafzonderlijkepakkettenmakenvoorapparatenmetWindows64-bits,Windows32-bitsenWindowsARM.Eenpakketdatisgemaaktvoorhetenebesturingssysteementypearchitectuur,kannietnaareenandersoortsysteemwordengedistribueerd.Taal:Selecteerdetaalwaarinuhetpakketwiltmaken.RemoteUpdateManagerinschakelen:Hiermeekuntuhetupdateprogrammaopafstandalsbeheerderuitvoerenopdeclientcomputer.ZieRemoteUpdateManagervoormeerinformatie.KlikopPakketsamenstellen.DepaginaPakkettenwordtweergegeven.Ukuntdevoortgangvandesamenstellingcontrolerenindelijstmetpakketten.Erwordteenberichtweergegevennadathetprocesisvoltooid.Alshetpakketcorrectisgemaakt,wordtinhetberichtookaangegevenhoelanghetpakketkanwordengedownloadviadeAdminConsole.KiesinhetdialoogvensterOpslaanalseenlocatieopuwcomputeromhetpakketopteslaan.Alsuhetpakketlaterwiltdownloadenendistribueren,kliktuopdepakketnaamindelijstmetpakkettenenkliktuopDownloadeninhetrechterdeelvenster.Opmerking:AlsumacOS-pakkettenmaakt,wordtAdobePackageDownloadernaaruwcomputergedownload.Openenstartdezeomhetdownloadenvanhetpakkettevoltooien.Klikhiervoormeerinformatie.Nadatumetdeproceduresdieinditdocumentwordenbeschreven,pakkettenhebtgemaaktdiealleenAcrobatbevatten,kuntuCustomizationWizardgebruikenomuwpakketverderaantepassen.MetdewizardkuntuAcrobat-functiesen-appsinhetinstallatieprogrammaaanpassenofconfigurerenvoorafgaandaandedistributiebinnendeorganisatie.CreativeCloudPackagerLetop:CreativeCloudPackagerwordtnietverderontwikkeldenerwordengeenupdatesmeeruitgebracht.CreativeCloudPackagerkanooknietwordengebruiktompakkettentemakendieCreativeCloud2019-appsofnieuwereappsbevatten. Meerinformatie.WeradenuaandeworkflowsvoorhetmakenvanpakkettenindeAdobeAdminConsoletegebruiken.Kijkhoeupakkettenmetgebruikerslicentiesopnaamenpakkettenmetlicentiesvoorgedeeldeapparatenmaakt.GebruikCreativeCloudPackageromaangepastepakkettentemakenwanneeruanderelicentiesdanlicentiesopnaamnodighebt,zoalsapparaatlicenties.BekijkdesysteemvereistenvoordatuCreativeCloudPackagerdownloadteninstalleert.Melduaanbijde AdminConsole enganaarPakketten>Gereedschappen.DownloaddejuisteversievanCreativeCloudPackagervooruwbesturingssysteemviadetegelCreativeCloudPackager.ZieAppsenupdatesdistribuerenenleverenvoormeerinformatieoverhetmakenendistribuerenvanpakkettenmetCreativeCloudPackager.ProductenenlicentiesverwijderenWanneerupakkettenmaaktendistribueertnaarclientcomputers,moetueerdergeïnstalleerdeproductenenlicentiesverwijderen.Alsuworganisatiebijvoorbeeldmigreertvanlicentiesvoorgedeeldeapparatennaargebruikerslicentiesopnaam,dientudeproductenenlicentiesteverwijderendieeerderopdecomputerwarengeïnstalleerd.Clientcomputerskunnenvaakookmeerdereversiesvanappsbevattenofconflicterendelicentiesgebruiken.Clientcomputerskunnendussomsextralicentiesingebruikhebben.Endezelicentieswordennietgeretourneerdnaardeuitrolgroep.Inaldezegevallenradenweuaaneenvandezeprocedurestegebruikenomdeproductenen/oflicentiesopdeclientcomputersteverwijderen:Geïnstalleerdpakketgebruiken(aanbevolen):Gebruikdezemethodealsdepakketbestanden(dieuvandeAdminConsolehebtgedownload)beschikbaarzijn.Leeshoeuhetgeïnstalleerdepakketgebruikt.Verwijderingspakketmaken:Gebruikdezemethodealsdepakketbestanden(dieuvandeAdminConsolehebtgedownload)nietbeschikbaarzijn.Leeshoeueenverwijderingspakketmaakt.Bulksgewijsverwijderen:UkunteentoolvaneenanderemakerzoalsARDofSCCMgebruikenomhetpakket(opafstand)vanmeerdereclientcomputerstegelijkteverwijderen.AanmeldenbijjeaccountAanmeldenAccountbeherenSnellekoppelingenAlleuwlidmaatschappenweergevenJelidmaatschappenbeherenJuridischekennisgeving   |   OnlineprivacybeleidEnterprise&Teams<BekijkalleappsLerenenondersteuningAandeslagHandboekVraaghetdecommunityVragenstellenenantwoordkrijgenvanexperts.NuvragenContactmetonsopnemenEchtehulpvanechtemensen.Nustarten^ NaarbovenLanguageNavigationLanguageNavigationKiesjeregioAlseenregiowordtgeselecteerd,wordtdetaalen/ofdecontentgewijzigdopAdobe.com.AmericasBrasilCanada-EnglishCanada-FrançaisLatinoaméricaMéxicoUnitedStatesAsiaPacificAustraliaHongKongS.A.R.ofChinaIndia-EnglishNewZealandSoutheastAsia(IncludesIndonesia,Malaysia,Philippines,Singapore,Thailand,andVietnam)-English中国中國香港特別行政區台灣地區日本한국Europe,MiddleEastandAfricaAfrica-EnglishBelgië-NederlandsBelgique-FrançaisBelgium-EnglishČeskárepublikaCyprus-EnglishDanmarkDeutschlandEestiEspañaFranceGreece-EnglishIrelandIsrael-EnglishItaliaLatvijaLietuvaLuxembourg-DeutschLuxembourg-EnglishLuxembourg-FrançaisMagyarországMalta-EnglishMiddleEastandNorthAfrica-EnglishNederlandNorgeÖsterreichPolskaPortugalRomâniaSchweizSlovenijaSlovenskoSuisseSuomiSvizzeraTürkiyeUnitedKingdomБългарияРоссияУкраїнаالشرقالأوسطوشمالأفريقيا-اللغةالعربيةישראל-עבריתSverige
helpx.adobe.com - Pages
Hot Host
Quickly calculate the estimated worth of your page and build reports as table.Youtube Video Analyticssitemap